Bazální posturální programy

Vývoj konceptu BPP

 • původně vznikla jako rozvinutí Vojtovy reflexní lokomoce (VRL)
  • společným prvkem s VRL je ontogeneze vzpřimování
 • cílová skupina: dětská mozková obrna, míšní léze, cévní mozková příhoda
 • možné využití i u funkčních poruch osového orgánu
 • koncept BPP není možné použít u pacientů v bezvědomí, u osob s těžkým mentálním postižením, u parkinsoniků

Charakteristické rysy BPP

 • respektuje centrální řízení motoriky
 • vychází z předpokladu, že senzitivní aference je vždy nadřazená motorice
 • nutná spolupráce pacienta

Klíčové pojmy BPP

 • atituda = cíleně orientovaná postura ; terapie BPP atitudou končí, pokud je totiž pohyb fyziologicky veden do atitudy, bude fyziologicky veden i do výsledného pohybu (konečná postura). Koncept BPP je tedy velmi pomalý, mikrosystémový, komorní, veden asociačními povely terapeuta
 • Bazální programy =větší motorický celky 1. roku života, mají velký stupeň volnosti
 • Bazální podprogramy = genetická výbava pohybových mustrů, která je předpokladem pro další individualizaci. Každá nová „složka„ (nový pohybový vzor) by měl geneticky vrozený základ obsahovat. Fungují po celý život a jsou druhově podmíněné.
 • !!!Bazální podprogramy = fyziologie!!! – odchýlením od Bazálních podprogramů dochází k fixaci náhradního pohybového vzoru, který je zdrojem nocicepce pohybového aparátu a bezpodmíněčně vede ke vzniku strukturální vady pohybového aparátu

Spouštění BPP v terapii

 • pouze určitá kombinace aferentních impulzů (aferentní set při opoře) spouští BP, terapii tedy chápeme jako hledání cesty ke „ složce„
 • čím více prvků BP individuální senzomotorika člověka obsahuje, tím více ji považujeme za fyziologickou – posouzení míry patologie
 • aferentní set pří opoře + asociační povel terapeuta (motivace) = spuštění (aktivace) bazálního podprogramu

Autorka konceptu

 •  autorkou konceptu je paní Jarmila Čápová:

Průběh pohybu a poloha konečná v sobě reflektují posturu výchozí jako stín.“

Princip hierarchie

 • v průběhu zrání CNS během vývoje jedince dochází k postupné aktivaci Bazálních podprogramů
 • úrovně řízení pohybu: novorozenec – míšní, 6. týden – kmenová, 3.měsíc – suprakmenová, 5. měsíc – korová

Ontogeneze 1. a 2. trimenonu v pronační poloze

 • novorozenec– asymetrická postura, žádné prvky BPP
 • 6. týden- v symetrii se neudrží, motivace
 • 3. měsíc- možnost koaktivace antagonistů-► STABILIZACE SEGMENTU!!!, symetrická postura,
 • od 3.měsíce až do smrti přetrvávají,v případě fyziologie, kořenové klouby (ramenní a kyčelní) ve fyziologickém postavení ZEVNÍ ROTACE A ABDUKCE!!!
 • dynamicky stabilizovaná lopatka = 1. stabilizovaný segment= 1. BP
 • 5. měsíc- dítě již dokáže ze symetrie vychýlit těžiště, myšlenka na pohyb= 1. atituda, lokomoční vektor

Co to znamená?

Stěžejní z hlediska konceptu BPP je zmíněný 3. měsíc, kdy na základě suprakmenové úrovně řízení může dojít ke stabilizaci segmentu (koaktivace antagonistů – koncentrická kontrakce agonisty vs. excentrická kontrakce antagonisty). Výsledkem této situace je existence 1. stabilizovaného segmentu, kterým je LOPATKA!! V praxi to znamená to, že při práci s BPP konceptem musíme v dané startovací poloze VŽDY začínat s dynamicky stabilizovanou lopatkou a až následně řešit náš problém (např. pánev). Pokud nebudeme tento fakt v terapii respektovat, nerespektujeme tím ani tedy princip hierarchie a nemůžeme tak být při terapii s konceptem BPP úspěšní. Od lopatky totiž začínají svalové řetězce, které jako mašle obkružují celý osový aparát (řetězce začínají a končí na lopatce). Pokud tedy nebude výchozí bod (lopatka) celého řetězce dokonale dynamicky stabilizován, nemůže tedy ani řetězec dobře stabilizovat osový aparát (krční páteř, trup, pánev) – je třeba bezpodmínečně respektovat princip hierarchie!!! Dynamicky stabilizovaná lopatka je alfou a omegou správného průběhu flekční synergie (dorzo – ventrální koaktivace trupu) – viz níže.

Dynamicky stabilizovaná lopatka

 • první stabilizovaný segment!!!
 • první stupeň ve vývoji hierarchie BPP
 • zanoření ve svalovině ve frontální  rovině, minimalizuje se její hybnost, změna směru svalového tahu
Indikátory správné opory o horní končetinu (o proxinální stranu předloktí)

1.) horní m. trapezius- je při terapii BPP vždy inaktivní (mozek nařídí inhibici), prokázán vyšší efekt manuální centrace oproti PIR. Horní m. trapezius aktivní pouze při fázi.

2.) přední m. deltoideus- musí také vykazovat inhibici, naopak chceme aktivitu střední a zadní části m. deltoideus- tzv. „přehazovačka delťáku„.

3.) m. extensor carpi ulnaris- musí být inaktivní -► u pacienta hlídat úhybný manévr do ulnární dukce!!!

            Čapová: „ Akrum je zrcadlo klíčového kloubu.“

4.) m. pectoralis major- za fyziol. podmínek musí být aktivita všech vláken rovnocenná!!!

Flekční synergie (FS) dle Vojty

= programovaně daná synergie  flexorů  DKK s hlubokými flexory krku, hlavy, které vstupují do vyváženého vztahu s dorzální muskulaturou- další BP!!!

▪ dle Čápové by se měla jmenovat DORZO-VENTRÁLNÍ KOAKTIVACE!!!

▪ startuje ve 3. měsících a vrcholí v 5. měsíci

▪ vše startuje a končí na lopatkách

Start FS (3. měsíc):  – stabilizace trupu, dorzální sklopení pánve, zesílení stability lopatek, hrudní koš je tažen k lopatkám, dolní trup je tažen k hrudnímu koši, napřímení páteře (mimo Cp!!!), těžiště rozloženo po celé ploše zad

Vrchol FS (5. měsíc):- funkční propojení horního a dolního trupu, rozvoj specifické dechové mechaniky, horní trup je centrum opory, hlava a pánev jsou pohyblivé segmenty, diferenciace končetin, start obratu- kontralaterální opora.

Prvky BP v tomto období: dyn. stab. lopatka, dyn. stabilizované kyčle, spec. dech. mechanika

FS se objeví jako důsledek používání BP!!

Svalové řetězce

 • Ventrální strana– m. omohyoideus (aktivátor flexorů krku), m. rectus capitis anterior, m. longus colli et capitis, až následně 3 mm. scalenni, mm multifidi, diaphragma,(m. quadratus lumborum, m. rectus abdominis, pánevní dno)
 • pozn.: u naprosté většiny pacientů nacházíme dysfunkci těchto svalů společně s přetížením . SCM a m. trapezius!!!)
 • nedocházi ke křížení řetězců, vše je na každé straně!
 • Dorzální strana- m. levator scapulae, m. rectus capitis posterior maj .+ min., mm. rhomboideii, m. splenius capitis et cervicis, m. serratus anterior, m. obliquus abd. ext., m. abd. obliquus int, m. transversus, fascia lumbalis, m. gluteus medius et minimus, m. piriformis, mm. obturatorii, sv. pánevního dna (m. levator ani), m. psoas major, m. quadratus lumborum, m. serratus posterior inferior,. m. trapezius pars descendens, m. latissimus dorzi.

Poznámky

 • kurz je možné absolvovat po ukončení vysokoškolského studia a následné minimálně roční praxe

Ještě jste nečetli první díl? Koukněte se na něj zde: Bazální posturální programy I, PhDr. Filip Dosbaba.

Zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Sdílet

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on google

Naviace článku

Autor příspěvku:

Tým FyzioBrandu
Tým nadšených fyzioterapeutů a studentů vytvářející přidanou hodnotu pro svůj milovaný obor...

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb.