Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Smlouva o ochraně osobních údajů uzavřená dle § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

návštěvník
(dále jen „správce“)

a

 • Obchodní firma/jméno: Jonáš Slabík
 • Sídlo/bydliště: F. A. Jelínka 1035, Světlá ad Sázavou 582 91
 • IČ/email: 09071318, info@fyziobrand.cz (dále jen „zpracovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zpracování údajů.

Správce je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)  správce osobních údajů a zpracovatel je ve vztahu k správci zpracovatelem svěřených osobních údajů.

I.

Předmětem této smlouvy je zajištění zpracování osobních údajů klientů/odběratelů správce v rámci jeho obchodní činnosti (prodej oblečení), které se skládají zejména z identifikačních údajů klientů/odběratelů nebo údaje obchodních partnerů.

Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně, pomocí technických prostředků nebo manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců.

II.

I. Zpracovatel je povinen:

  1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů správce, které jsou zpracovateli uděleny smlouvou V případě plnění nad rámec smlouvy je správce povinen udělit zpracovateli pokyn k provedení plnění písemně nebo jinou formou umožňující zpětnou doložitelnost pokynu (emailem, telefonicky se záznamem hovoru apod.),
  2. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním plnění správci o osobních údajích poskytnutých správcem dozví,
  3. přijmout dostatečná technická opatření k zabezpečení zpracovávání osobních údajů, které jsou nebo se stanou součástí předmětu plnění,
  4. v případě připojení třetí osoby do poskytování plnění, takovou osobu zavázat k plnění nejméně stejných technických opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, které jsou nebo se stanou součástí předmětu plnění a zavázat ji k mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu jako je vázán zpracovatel,
  5. poskytovat správci součinnost za účelem plnění povinností správce osobních údajů, zejména v případech, kdy subjekt údajů uplatní svá práva vyplívající z GDPR vůči správci, v případě potřeby zpracování posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů či konzultace s dozorovým orgánem,
  6. v případě ukončení poskytování plnění všechny osobní údaje, včetně jejich kopií, odstranit nebo vrátit správci, není-li zpracovatel povinen takovéto osobní údaje nebo dokumenty obsahující osobní údaje uchovat dle jiných právních předpisů, např. tak jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku,
  7. poskytovat správci veškerou součinnost v případě auditu či kontroly subjektem oprávněným ze zákona nebo přímo správcem,
  8. poskytovat správci všechny informace k doložení splnění povinností správce osobních údajů,
  9. bezodkladně informovat správce, má-li zpracovatel za to, že jednáním nebo pokynem správce by mohlo být přerušeno GDPR nebo jiný předpis týkající se ochrany osobních údajů.

II. Zpracovavatel je oprávněn zapojit, změnit nebo ukonči s třetími osobami na plnění předmětu této smlouvy a správce mu tímto k tomu uděluje souhlas. O zapojení či změně třetích osob je zpracovatel povinen správce informovat a správce je oprávněn proti takovému zapojení či změně uplatnit odůvodněné námitky. Odůvodněné námitky se mohou týkat pouze pochybnosti ve smyslu ochrany osobních údajů. Jiné námitky nejsou přípustné.

III. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu platnosti smlouvy a následně po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Zpracovatel je oprávněn uchovávat podklady, které mohou obsahovat i osobní údaje, nejdéle po dobu následujících 15 let po ukončení smlouvy pouze z důvodu obrany jeho právních nároků pro vymáhání náhrady úmyslně způsobené škody nebo újmy.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si řádně přečetly všechny náležitosti smlouvy a že ji uzavřely podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem využití služeb zpracovatele správcem.

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. května 2020

Využíváme soubory cookies, abychom vám byli schopni nabídnout co možno nejlepších služeb. Nesouhlasíte-li s tím, žádáme vás, abyste opustili tento web.